Calendar

Sunday, November 4, 2018
Monday, November 5, 2018
Tuesday, November 6, 2018
Wednesday, November 7, 2018
Thursday, November 8, 2018
BOWLING - Holy Cross vs. Dayton
@ 4:00 PM
Location
La Ru Lanes

Friday, November 9, 2018
Veterans Day Program
@ 9:00 AM
Saturday, November 10, 2018